| Service

 

 

BIG MARKETING | Small Price

ความรู้เบื้องต้นเรื่องแอลอีดี

1. LED Light Emitting Diode :
หมายถึง ไดโอดที่เปล่งแสงได้จอแอลอีดีประกอบด้วยแม่สีหลัก สามสี คือ สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินเมื่อสามสีมารวมกันในอัตตราค่าความถี่ของสีและแสงจึงสามารถผสมสีได้เป็น ล้านล้านสี ส่วนประกอบสำคัญของจอมีดังต่อไปนี้

2.LED Lamp
หมายถึงหลอดภาพของแอลีดี ที่มีแม่สีหลักสามสี คือ แดง เขียว น้ำ-เงิน ซึ่งมีรูปแบบ หลายชนิด แบบ DIP SMD

3.Pixel
หมายถึง จุดภาพ ประกอบด้วยการน้ำแม่สีทั้งสามสีของหลอดมารวมกันเข้าด้วยกันในจุดเดียวกัน เราเรียกว่าจุดของภาพ เช่นจอนี้มีจุดภาพทั้งหมดคือ สูง 384 จุด กว้าง 672 จุด รวมทั้งหมดมี 258048 จุดภาพ (pixel)

4.Pitch
หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดภาพ โดยวัดจากศูนย์กลางของจุดภาพที่ 1 ไปยังศูนย์กลางของจุดภาพที่ 2 มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

 

5. Module 
หมายถึง ขนาดชิ้นแผ่นแอลอีดี ที่ประกอบด้วยหลายๆ จุดภาพรวมเข้าด้วยกัน ในจอที่ใช้นี้ ประกอบด้วยจุดภาพ 32x16 จุดภาพ รวมอยู่ใน โมดูลนี้ Pitch 10 mm. หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดภาพ โดยวัดจากศูนย์กลางของจุดภาพที่ 1 ไปยังศูนย์กลางของจุดภาพที่ 2 มีหน่วยเป็น = 10 มิลลิเมตร Module หมายถึง ขนาดชิ้นแผ่นแอลอีดี ที่ประกอบด้วยหลายๆ จุดภาพรวมเข้าด้วยกัน ในจอที่ใช้นี้ ประกอบด้วยจุดภาพ 16x16 จุดภาพ รวมอยู่ใน โมดูลนี้

 

6. Cabinet
หมายถึง กล่องแอลอีดี ที่ประกอบด้วยแผงหน้ามีโมดูลขนาด 6x3โมดูลประกอบด้วยกัน ด้านในมีระบบไฟฟ้าและระบบการรับภาพ ขนาดความสูงอยู่ 96 เซนติเมตร และความกว้างอยู่ที่ 96 เซนติเมตร และความหนาอยู่ที่ 15 เซนติเมตร 
I ron Cabinet เหมาะกับการติดตั้งถาวร ราคาถูก การติดตั้งยากกว่าแต่ยึดเพียงครั้งเดียว 
Cabinet Diecasting เหมาะกับการติดตั้งชั่วคราว ราคาแพง แต่สะดวกในการใช้งาน

 

7. LED Screen
หมายถึง จอภาพแอลอีดี ที่ประกอบด้วย การนำกล่องจอ หรือ cabinet มาประกอบรวมกันจนกลายเป็นจอ เช่น จอ 3.84 เมตร x 6.72 เมตร คือการนำ cabinets 4x7 ก้อนมาประกอบเรียงกันจนกลายเป็น 1 จอ| จอ LED Indoor - Outdoor

 

Visitors: 60,367